:Shri Hari:

 Swamiramsukhdasji

 (Aasamiya Books)

  Gita Madurya